Search

Zorg voor kwaliteit

 

In het leerlingvolgsysteem Parnassys worden observaties, methodetoetsen en Cito-toetsen bijgehouden. Zo houden we zicht op de ontwikkeling van iedere leerling. Schoolbreed worden toetsgegevens van de diverse vakgebieden geanalyseerd en besproken, waarna nieuwe doelen worden geformuleerd. Zo werken we continu aan de verbetering van ons onderwijs.

Resultaten en observaties worden tweemaal per jaar door de leerkrachten en de intern begeleider besproken in de groepsbesprekingen. Vanuit deze groepsbesprekingen worden doelen gesteld aangaande het onderwijs, de onderwijsbehoefte en het welbevinden van de kinderen.

Hoe leerlingen onze school en het aangeboden onderwijs ervaren brengen we op verschillende manieren in kaart: kind(ouder)gesprekken, de uitkomsten van de KiVa-vragenlijsten, sociogrammen, de leerlingenraad, het leerlingvolgsysteem ZIEN en natuurlijk door de interactie van alledag. Daarnaast nemen we iedere drie jaar een leerlingentevredenheidsenquête af.