Search

Stichting Ouderraad OBS De Borgh

Het doel van onze stichting is:

“Het ten behoeve van de leerlingen van de school organiseren van en het verlenen van (financiële) steun aan niet tot het reguliere onderwijs behorende activiteiten, alsmede het verrichten van al hetgeen daartoe behoort of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

Wij trachten dit doel te bereiken door het onder meer het organiseren van een sinterklaasfeest, een kerstviering, een paasfeest en een eindfeest, alsmede door het leveren van bijdrage aan andere (sport) evenementen.”

 

De Stichting bestaat uit Groepsouders, Commissies en het Bestuur.

 

Groepsouder.

Op De Borgh kennen we het systeem van groepsouders. Deze ouders hebben een aantal taken in de klas en een aantal in de Ouderraad. Tijdens de eerste informatie avond aan het begin van het schooljaar worden de groepsouders gekozen.

In het kort de taken:

In de klas

 • Je maakt ouders van nieuwe kinderen wegwijs op school
 • Je zoekt ouders om te helpen bij activiteiten in de klas of op school
 • Je regelt ouders voor het ophalen van oud papier
 • Je zorgt voor de cadeautjes voor de verjaardag van de juf/meester en iets leuks aan het eind van het jaar
 • Je regelt het gehele schooljaar de coördinatie van de schoolshirts. Iedere groep heeft zijn eigen tas met shirts. Je kijkt erop toe dat de shirts ingeleverd worden en je zorgt ervoor dat ze gewassen worden.

 

In de Ouderraad:

De Ouderraad heeft als hoofdactiviteit het organiseren van de verschillende feesten op school, bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en het Eindfeest. Verder is de ouderraad het orgaan waar zaken die spelen in de klassen aan de orde kunnen komen. Die kunnen dan worden besproken met de directie of met de MR. De OR vergadert 6 keer per jaar en per activiteit zijn er commissies die ook een aantal keer vergaderen. Je bent in principe voor twee jaar groepsouder, daarna wordt er opnieuw gekozen.

 

Commissies

Elke feest heeft zijn eigen commissie waarin een aantal groepsouders ieder jaar plaatsnemen. In de commissies kunnen ook andere ouders deelnemen. Op de eerste OR vergadering worden de commissies ingedeeld. De commissies van de OR zijn:

Boekenbeurs catering commissie

Sinterklaascommissie (Sintcie)

Kerstfeestcommissie (Kerstcie)

Paasfeestcommissie (Paascie)

Eindfeestcommissie (Eindcie)

Sport & Spel commissie.

Koningsspelen commissie

 

Bestuur.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen die in principe voor 2 jaar gekozen worden, de voorzitter, secretaris en penningmeester. Naast het bestuur is er een kascommissie die uit minimaal 2 personen bestaat. 

 

Inkomsten van de Stichting.

Jaarlijks betalen de ouders een vrijwillige ouderbijdrage (VOB) per kind aan de Stichting. Dit jaar is dit vastgesteld op € 25,- per kind. Daarnaast ontvangen wij een vergoeding voor het ophalen van oud papier. Een klein deel van de inkomsten komt van de verkoop van drinken en eten tijdens de activiteiten.

 

Uitgaven van de Stichting.

Aan het begin van ieder schooljaar, meestal de eerste vergadering van de OR in het schooljaar, stelt de penningmeester een budget voor, voor de verdeling van het geld aan de verschillende evenementen.

Het is voor een commissie dan duidelijk hoeveel er besteed kan worden. Indien men boven het budget uit wil gaan, zal de penningmeester kijken of er ruimte voor is en dient dit met het bestuur en de OR vergadering besproken en akkoord bevonden te worden.

 

Naast de commissies zijn er afspraken gemaakt over jaarlijks terugkerende uitgaven, t.w.:

 • Groepsgeld (zogenaamde potjesgeld). Elke groep krijgt € 20,- voor de aanschaf van kleine dingen per groep.
 • Afscheid groep 8. Groep 8 krijgt ieder jaar € 300,- voor hun afscheid, dit gaat via de leerkracht van groep 8.
 • Eindejaarscadeau leerkrachten. Elke leerkracht krijgt aan het einde van een schooljaar een eindejaarscadeau van de groep. Hiervoor is per leerkracht € 20,- gereserveerd.
 • Groepscadeau 5 december is € 22,50 per groep.
 • Lief en leed leerkrachten: De verjaardagen van de leerkrachten vallen hier niet onder. Er wordt een attentie gegeven van € 25,- aan de leerkrachten bij geboorte, huwelijk en/of langdurige ziekte. Deze kosten worden voor 50% gedeeld met de MR (Medezeggenschapsraad).
 • Kunst en Cultuur: de school krijgt hiervoor jaarlijks € 2.000,- en moet hiervoor de uitgaven van het budget verantwoorden.