Search

Medezeggenschapsraad (MR)

Om als ouder mee te kunnen praten en beslissen over het bestuur van de school heeft De Borgh  een medezeggenschapsraad (MR). De MR vertegenwoordigt alle belanghebbenden in de school en daarom hebben zowel ouders als leerkrachten zitting in deze raad.

De MR houdt zich onder andere bezig met de organisatie in en om de school, het school(jaar)plan, reglement, de veiligheid rond de school, schoolondersteuningsprofiel , formatieplan. De MR kan beleidszaken die de aandacht vragen op de agenda zetten en denkt daarin mee met de directie. In de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd op welke onderwerpen de MR (of de personeels- of oudergeleding) instemmings- of adviesrecht heeft. Via het Borghbericht en de site zullen de ouders en het personeel op de hoogte worden gehouden van alles waar de MR zich mee bezighoudt.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en u bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. De MR komt maandelijks bijeen (zie de jaarplanning ).  

Voorafgaand aan iedere vergadering vindt er overleg plaats tussen de directie en voorzitter MR. Tevens komen Directie, Ouderraad en de MR een aantal keer per jaar bij elkaar, in het zogenaamde DOM-overleg.

In het medezeggenschapsreglement, welke in 2018 een update zal krijgen, van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Vaak geldt een zittingsduur van twee of (na verlenging) vier jaar.

 

Contactgegevens MR

De leden van de MR zijn op verschillende manieren te bereiken:

U kunt één van ons aanspreken in school of op het schoolplein;

Schriftelijk via het adres van de school;

Via het emailadres: mrobsdeborgh@gmail.com

Oudergeleding:

Marjolein Eerden (voorzitter), Casper Albers, Anita Buurman, Bettie Mioch en Flory Verasdonck

Personeelsgeleding:

Linda Gout, Arno de Haan, Jeanette Rozema, Kirsten Scheerhoorn en Tamara Tuinstra

 

GMR

De bevoegdheden van de MR voor bovenschoolse zaken zijn overgedragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met school-overstijgende thema’s op het gebied van basisonderwijs en vergadert eens per 6 weken.

In verband met de fusie die heeft plaats gevonden tussen Westerwijs en Penta Primair wordt binnenkort bekend hoe de GMR er in de nieuwe vorm uit gaat zien.